Chivari Denisa Georgiana


 

 


ADRESA: Carei  str. Gladiolei  nr. 4  ap. 5 

 tel: 0742167215

e-mail:  chivari_manuel2010@yahoo.com