STATUTUL ASOCIATIEI ARTISTILOR PLASTICI SATU MARE

- CU MODIFICARILE APROBATE LA ADUNAREA GENERALA DIN DECEMBRIE 2013 -

CAP. I   PRINCIPII FUNDAMENTALE:

    Art.1  (1)  Asociaţia Artiştilor Plastici Satu Mare este persoană juridică care respectă prevederile Ordonanţei nr.26/2000 modificată prin legea nr.246 din 25 iulie 2006.

                (2) Asociaţia Artiştilor Plastici Satu Mare îşi are sediul în municipiul Satu Mare,  judeţul Satu Mare, strada Ioan Slavici nr.6.

                (3) Asociaţia funcţionează pe baza autofinanţării prin participarea liber consimţită a artiştilor plastici (pictori, sculptori, graficieni, ceramişti, sticlari, alte genuri plastice), având ca scop dezvoltarea aptitudinilor artistice, promovarea artei plastice pe plan local, naţional şi internaţional prin organizarea de expoziţii personale, de grup şi colective, tabere de creaţie, expuneri, dezbateri, schimburi de experienţă, colaborări cu oameni de cultură şi artă, cu instituţii de cultură din ţară şi străinătate, militând pentru promovarea adevăratelor valori artistice.

                (4) Produce şi difuzează în rândul membrilor asociaţiei şi al iubitorilor de artă plastică pliante, cărţi, programe scrise, audio şi video proprii etc.

                (5) Asociaţia organizează cursuri de iniţiere şi perfecţionare în domeniul picturii şi sculpturii pentru membrii asociaţiei şi ai altor iubitori de artă plastică, pentru ridicarea nivelului artistic şi profesional.

    Art.2   (1) Membrii Asociaţiei Artiştilor Plastici Satu Mare sunt absolvenţi de studii superioare de artă, licee de artă, şcoli de artă, autodidacţi cu cursuri de iniţiere şi perfecţionare organizate la sediul asociaţiei şi în taberele de creaţie de către profesori – artişti plastici profesionişti.

                (2) Pentru merite deosebite în activitatea artistică, expoziţii aniversare, absolvirea unor cursuri de iniţiere şi perfecţionare în arta plastică se vor acorda diplome care să ateste meritele şi contribuţia personală a membrilor Asociaţiei Artiştilor Plastici Satu Mare la aceste evenimente.

    Art.3 Asociaţia Artiştilor Plastici Satu Mare organizează cursuri de iniţiere şi perfecţionare în domeniul artei plastice pentru membri şi alte persoane pe baza unui Regulament aprobat de Adunarea Generală.

    Art.4 Asociaţia poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică, prin hotărârea Adunării Generale.

 

CAP. II  ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI:  

    Art.5 Pot fi membri Asociaţiei Artiştilor Plastici Satu Mare cetăţeni în vârstă de peste 14 ani pe baza liberului consimţământ exprimat prin cerere tip şi care recunosc Statutul Asociaţiei Artiştilor Plastici Satu Mare. Cererea este aprobată de Consiliul de Conducere al Asociaţiei Artiştilor Plastici Satu Mare şi semnată de preşedinte. Plata cotizatiei este conditie ptr. participarea la expozitii.

    Art.6 Organele Asociaţiei sunt:

            a)  Adunarea Generală

            b)  Consiliul Director

            c)  Comisia de Cenzor

    Art.7  (1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.

              (2) Competenţa Adunării Generale cuprinde:

                    1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

                    2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi al bilanţului contabil;

                    3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

                    4. alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori

                    5. înfiinţarea de sucursale;

                    6.    modificarea actului constitutiv şi a statutului;

                    7. dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;

                    8. orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut;

                    9. aprobă regulamentele şi atribuţiile membrilor Consiliului Director;

             (3) Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori.

             (4) Adunarea Generală este convocată de Consiliul Director, anual sau de câte ori este nevoie, la solicitarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţiei.

                    a) Adunarea este statutară când sunt prezenţi cel puţin jumătate plus un membru, din numărul total al membrilor asociaţiei.

                    b) Calitatea de membru cu drept de vot este menţinută prin plata cotizaţiei cu regularitate an de an.

    Art.8 Hotărârile Adunării Generale luate în literele legii şi a statutului sunt obligatorii pentru toţi membrii, indiferent dacă au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

    Art.9 Hotărârile se adoptă prin votul a jumătate plus un membru din totalul de membrii prezenţi la adunare întruniţi statutar.

    Art.10 (1) Consiliul Director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Adunării Generale.

                 (2) Consiliul Director ales prin vot de Adunarea Generală are un mandat de 2-4 ani şi este format din 3-7 membri;

                 (3) Consiliul Director în prima şedinţă alege un preşedinte, 1-2 vicepreşedinţi şi secretarul prin vot.

                 (4) Consiliul Director se întruneşte de câte ori este necesar prin convocarea de către preşedinte sau de un vicepreşedinte în cazuri deosebite;

                 (5) În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

                            1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor de activitate;

                            2. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;   

                            3. aprobă organigrama şi politica de personal ale societăţii;

                            4. întocmeşte şi aprobă atribuţiile de serviciu ale personalului de execuţie şi a membrilor Consiliului Director;

                            5. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, regulamente aprobate de Adunarea Generală;

                            6. Consiliul Director îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare;

    Art.11 Deciziile Consiliului  Director, contrare legii, actului constitutiv şi statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie la fel şi hotărârile Adunării Generale, în termen de 15 zile de la data când a avut loc şedinţa unde s-a luat o hotărâre cu care nu sunt de acord, indiferent dacă au participat şi au votat împotrivă şi este consemnat în procesul verbal, sau nu au participat şi au luat la cunoştinţă de hotărâre.

    Art.12 Comisia de Cenzori va fi infiinţată conform legii.

        

CAP. III   VENITURILE:

    Art.13 (1) Veniturile asociaţiei provin din:

            1. cotizaţiile membrilor;

            2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

            3. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie sau de federaţia la care suntem afiliaţi;

            4. venituri realizate din activităţi economice directe;

            5. donaţii, sponsorizări sau legate (testament);

            6. surse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

            7. alte venituri prevăzute de lege.

    Art.14 Asociaţia poate înfiinţa societate comercială. Dividendele obţinute din activitatea comercială, dacă nu se reinvestesc, atunci se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei Artiştilor Plastici Casa Creaţiei Sătmărene.

    Art.15 Asociaţia poate desfăşura orice altă activitate economică directă dacă aceasta are caracter accesoriu şi este în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei Artiştilor Plastici Satu Mare.

 

CAP. IV   RELAŢIILE CU AUTORITĂŢIILE PUBLICE:

    Art.16 Asociaţia Artiştilor Plastici Satu Mare va solicita Consiliului Judeţean Satu Mare, Consiliului Municipal Satu Mare, Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional şi autorităţilor administraţiei publice locale să sprijine asociaţia pentru realizarea scopului pentru care a fost înfiinţată.

 

CAP. V   SANCŢIUNI ŞI PENALITĂŢI:

    Art.17 Consiliul Director poate aplica membrilor asociaţiei pentru nerespectarea statutului şi regulamentelor următoarele sancţiuni:

                1. Avertisment

                2. Suspendare;  suspendarea privează membrul de drepturile băneşti cuvenite şi de dreptul de vot pentru perioada în care i s-a dat sancţiunea.

    Art.18 Un membru poate fi exclus pentru:

                1. încălcări grave ale statutului şi regulamentelor aprobate;

                2. neplata cotizaţiei pe 1 ani sau a altor sume datorate asociaţiei;

                3. săvârşirea unor fapte penale care îl fac incompatibil cu calitatea de membru al asociaţiei.

                4. denigrarea fără temei a Asociatiei, a Consiliului Director sau a membrilor să

                5. inactivitate pe parcurs de 6 luni (neparticiparea fără motiv întemeiat la vernisaje si la Adunările Generale)

 

CAP. VI   DIZOLVAREA:

    Art.19 Dizolvarea Asociaţiei Artiştilor Plastici Satu Mare poate fi hotărâtă prin votul Adunării Generale întrunită şi convocată în acest scop, cu votul a 2/3 din membrii în evidenţă la acea dată.

    Art.20 Hatărârea de dizolvare va fi făcută publică prin presă în 5 zile şi poate fi atacată în 15 zile de la publicare prin organele de justiţie, de oricare membru care nu a votat pentru această hotărâre.

    Art.21 În caz de dizolvare patrimoniul va fi transferat altei asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau asemănător, care îl va utiliza în scopuri culturale, potrivit legii.

 

CAP. VII   DISPOZIŢII FINALE:

    Art.22 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

CAP. VIII   INTRAREA ÎN VIGOARE

    Art.23 Acest statut intră în vigoare la data adoptării sale în Adunarea Generală.